Kombinácia ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“). Vzťahujú sa preto na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy.

Naša spoločnosť  BUSINESS  ESTT s.r.o. IČO: 46207813, Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24593/P (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu ako celku. 

Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku.

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.: 

 • cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho zariadenia,
 • cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,
 • cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
 • cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími primeranými nákladmi,
 • cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8% ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady.
 • cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pre začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody.
 • cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta,
 • cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,
 • ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
 • cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne,
 • cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
 • ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,
 • ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,
 • cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku Union poisťovňa, a.s., IČO:31322051, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, tel. +420 2 9633 9644 (ďalej len „poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“),
 • cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby cestovného ruchu odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.

_____________­________________________­________________________­________________________­___

 • meno zodpovedného zástupcu / názov subjektu: BUSINESS ESTT s.r.o., adresa: Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov,  elektronická adresa: info@lastminu­tecentrum.top, telefónne číslo pre núdzové situácie: +421903 033 149,
 • vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny a približná veľkosť skupiny: nevymedzené,
 • súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu poskytované v cudzom jazyku: nie,
 • zájazd nie je vhodný pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

 

Webové sídlo, na ktorom sa nachádza zákon č.170/2018 Z.z.:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018­/170/ZZ_2018_170_2019010­1.pdf

Portál www.lastminutecentrum.top prevádzkuje spoločnosť BUSINESS ESTT s.r.o. – zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 24593/P
IČO: 46207813 | DIČ: 2023286793 | Matice slovenskej 1402, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© BUSINESS ESTT s.r.o 2011 - 2024, Všetky práva vyhradené | utorok, 21. mája 2024